Tema propovijedi: Prepoznaše ga u Riječi i u lomljenju kruha

Nakon što se Uskrsli Isus ukazao Mariji Magdaleni i ženama, sada se ukazuje svojim učenicima na putu iz Jeruzalema u Emaus. I dok učenici razgovaraju o svemu što se dogodilo na Kalvariji, pridruži im se neki stranac. Nisu ga prepoznali jer “bijaše uskraćeno njihovim očima”. Ne prepoznaju Isusa. Kako je to moguće? Je li to šok ili se Isus promijenio? Očito ono prvo jer su ga kasnije prepoznali.

Kroz razgovor učenici pokazuju kako oni, zapravo, puno toga nisu bili razumjeli. Oni su još na tragu Šimuna Petra koji je za života nagovarao Isusa da odustane od okrutne smrti koja ga je čekala. Na te njegove riječi, Isus je odgovorio: “Odlazi od mene Sotono!” obraćajući se Sotoni, a ne Petru. Učenici su bili razočarani što je Isus umro, ne shvaćajući da je baš to bio Očev plan spasenja za sve ljude.

Isus im se sada ponovno obraća i tumači da se to moralo dogoditi riječima: “O, bezumni i srca spora da vjerujete…Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te uđe u svoju slavu?” Oni sada počinju shvaćati ali još ne prepoznaju Isusa. Poznat im je govor, u njima se polako budi nada. Tako djeluje Bog svojom Riječju na one koji otvorena srca slušaju.

Toliko su se oduševili Isusovim tumačenjem da im je krv ponovno potekla žilama. Srce im se zažarilo; osjetili su istu ljubav kao i za zemaljskog Isusovog života. Ali tek kad je uzeo kruh u ruke, razlomio ga i davao im, tek tada su ga prepoznali. Riječ i Euharistija su neodvojivo povezani. Svaki, dakle, koji želi prepoznati Isusa, naći će ga u Svetoj Misi jer Misa je izvor i središte kršćanskog života.

Sada, kad su ga prepoznali, otvara im se um i srce, počinju povezivati činjenice, širi im se duh. Postaju sposobni navijestiti čitav Isusov život: od Galileje do Kalvarije, od Kalvarije do uskrsnuća.

Nekoliko misli za praktičnu primjenu:

1. Pridruži se Isusovim učenicima na putu u Emaus. Osjeti njihovo razočaranje, malodušnost, izgubljenost. Slušaj Riječ da ti Duh Sveti protumači njezino značenje. Osjeti kako ti gori srce!

2. Osjetiš li promjene raspoloženja? Grije li Riječ tvoje srce? Vidiš li išta u novome svjetlu?

3. Sjedni i ti za stol s učenicima. Isus lomi kruh pred tvojim očima. Što osjećaš? Vidiš li ga Raspetog dok to čini?

4. Prepoznaješ li ga u Pričesti u svakoj Svetoj Misi? Želiš li i ti poput Isusovih učenika podijeliti s drugima svoje iskustvo Uskrslog Gospodina sa svojim bližnjima?

p. Zvonko Šeremet, SCJ