Hrvatska dehonijanska mladež, sa službenom kraticom: HDM (u daljnjem tekstu HDM) zajednica je mladih katolika koja nasljeduje duh karizme svećenika Srca Isusova – dehonijanaca i njihova utemeljitelja o. Ivana Leona Dehona. Karizma HDM-a podrazumijeva djelovanje u duhu ljubavi i zadovoljštine prema Presvetom Srcu Isusovu.

HDM djeluje u skladu s odredbama nauka Katoličke Crkve i ovoga Statuta.

HDM formira mladu osobu i priprema ju za zrelo življenje kršćanske vjere; od adolescencije i mladenaštva do zrele osobe spremne aktivno se uključiti u društveni i vjerski život svoje župne zajednice i društva. Nakon HDM formacije preporuča se uključivanje u zajednicu koja njeguje karizmu o. Dehona – Prijatelji Družbe Srca Isusova i dr.

Zajednica HDM okuplja mlade iz župa koje vode svećenici Srca Isusova, ali i mlade koji izraze želju biti dijelom zajednice i živjeti dehonijansku karizmu. HDM odgovara na potrebe pastorala mladih koji sudjeluju u Zajednici, ali i onih koji ju simpatiziraju i koji su predmet pastoralne brige Crkve.

HDM je dio veće međunarodne dehonijanske zajednice mladih.

II. SVRHA I CILJ

Osnovna zadaća HDM-a je živjeti duhovnost i karizmu o. Ivana Leona Dehona, zaljubljenika u Srce Božje – u Božju ljubav. „Idite, dajte svijetu upoznati ljubav Presvetog Srca Isusova“, riječi su o. Dehona. Po uzoru na njega i HDM želi usmjeriti svoj pogled prema Vječnoj Ljubavi, kako bi mladi na taj način mogli u samima sebi i u svijetu odvažno „graditi civilizaciju ljubavi“.

Osnovni cilj HDM-a je neprestano produbljivanje vjere i ljubavi prema Kristu te zadovoljština za grijehe svijeta. Cilj se ostvaruje formacijom svakoga člana HDM-a – ljudskom, duhovnom i vjerskom – za zrelo kršćanstvo nadahnuto Evanđeljem.

Članovi HDM-a trebaju činiti sve za vlastitu izgradnju – duhovnu i vjersku, biti otvoreni na suradnju s drugim katoličkim pokretima i zajednicama koje djeluju u istoj župi, a osobito sa svećenicima.

Članovi HDM-a u svom životu osobito nastoje povezati dvije nerazdružive dimenzije vjere:

ljubav prema Kristu: sakramentalni život – Euharistija i sakrament pokore, klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, prakticiranje pobožnosti u čast Srca Isusova, molitva, čitanje i razmatranje Božje riječi;
ljubav prema ljudima u duhu žrtve i čiste ljubavi prema Ljubavi koja je sama Bog.

Presvetom Srcu Isusovu potrebno je prikazivati sebe, svoja djela, rad, molitvu, trpljenja, probleme i ljubav. Ta ljubav podrazumijeva vrlo odlučan stav i odgovornost te pristajanje na Kristovu stranu koja se često nalazi u suprotnosti sa suvremenim i “trendovskim” poimanjem ljudskoga života.

HDM želi živjeti ideal ljubavi kroz konkretna djela kršćanske ljubavi. Civilizacija ljubavi gradi se

sakramentalnim životom
svakodnevnom molitvom
marljivošću u učenju i radu
točnošću
pouzdanošću
odgovornošću i savjesnošću
osjetljivošću na potrebe drugih
življenjem predbračne čistoće.

Potreban je dar srca, dar vremena, dar svojih sposobnosti za dobro drugih i na slavu Božju.

Otvorenost na Kristovu ljubav, po uzoru na o. Dehona, ključ je razumijevanja vlastitoga života, svoga poziva, svladavanja poteškoća, trpljenja i poniženja. Mladi čovjek koji vjeruje u Kristovu ljubav bit će sposoban na djelatnu ljubav i neće se uznemirivati, neće se zadržati samo na razini emocionalne i sjetilne ljubavi. Na tome se temelji zreo kršćanski stav. Čovjek koji iskreno i autentično voli Krista mijenja se zahvaljujući toj ljubavi, a istovremeno je graditelj novoga svijeta…

III. OBVEZE

Mladi HDM-a, prepoznatljivi su po izvršavanju obveza koje su si sami zacrtali, slijedeći uzor oca Dehona sa željom svjedočiti da svojim mladenaštvom mogu radosno slijediti Krista i prinositi zadovoljštinu za uvrede koje se nanose Presvetom Srcu Isusovu:

upoznati lik i djelo o. Leona Dehona i njegovu duhovnost
surađivati sa svećenicima Dehonijancima u poslanju Crkve
pronaći svoje mjesto i aktivno se uključiti u rad zajednice i župe
redovita sv. Misa i sv. Pričest
pobožnost Srcu Isusovu, devetnica Prvih petaka
dnevno moliti molitvu Evo Srca
izvršavati vlastite dužnosti u duhu žrtve i zadovoljštine Srcu Isusovu.

IV. NAČELA

Svaki član HDM-a dužan je upoznati lik i djelo o. Dehona. To je osnova bez koje se ne može biti istinskim članom dehonijanske zajednice.
Čin posvete Presvetom Srcu Isusovu važan je dio svakodnevice članova HDM-a – djelom i molitvom, a napose molitvom Evo Srca o. Dehona. Dan mora biti ispunjen živom i iskrenom molitvom, prema mogućnostima, ne zanemarujući druge obveze i zadaće. Obvezno je svakodnevno moliti i Posvetnu molitvu mladih Duhu Svetom, a preporučuje se moliti i Molitvu predanja Pokreta čistih srdaca.
Sveto Pismo je knjiga koja treba oživjeti molitvu i odnos s Bogom. Treba biti čim više u rukama članova HDM-a.
Euharistija – Sv. Misa – je središte života. U Euharistiji treba sudjelovati što češće. Osim nedjeljne Mise preporučljivo je otići na Misu još koji dan u tjednu.
Sveta Pričest je radostan susret s Kristom. Sudjelovanje u Misi treba biti potpuno – redovito se pričešćivati i na taj način sjediniti s Kristom – najdražim i najboljim prijateljem.
Prvi petak u mjesecu poseban je dan za članove HDM-a. Sveta Misa i Pričest kao čin zadovoljštine izraz su ljubavi prema Presvetom Srcu Isusovu.
Sakrament ispovijedi i pomirenja put je duhovnoga rasta. Treba mu pristupati redovito. Član HDM-a nastoji se ispovjediti najmanje jednom mjesečno. Poželjno je imati i stalnog ispovjednika koji će pomoći u duhovnom rastu.
Ispit savjesti – pred ispovijed, ali i na završetku svakoga dana omogućuje istinski i iskreno sagledati vlastiti život i ponašanje. Na taj se način član HDM-a u potpunosti predaje i povjerava Božjemu milosrđu.
Euharistijsko klanjanje još je jedno blago iz kojeg je potrebno crpiti snagu za život i rad. Klanjanje se vrši u duhu ljubavi i zadovoljštine za grijehe, bdijući uz Krista što češće. Na Prvi petak potrebno je pridružiti se zajedničkom klanjanju nakon Mise. Po mogućnosti potrebno se i u tijeku dana sjedinjavati s Euharistijskim Isusom posjećujući kapelice ili crkve.
Zajedništvo je temelj, a očituje se u zajedničkoj molitvi jednih za druge. Potrebno je izbjegavati sve što bi moglo narušiti zajedništvo: ogovaranje, neiskrenost, neljubaznost, neangažiranost.
Župna zajednica mjesto je posebnog združivanja sa životom Crkve. HDM prema svojim mogućnostima ima obvezu pomagati svećenicima u župi i izlaziti u susret potrebama mladih župe.
Razvoj HDM-a treba ležati na srcu svih članova zajednice. Potrebno je da zajednica bude otvorena za nove mlade ljude i da se svi trude oko njena napretka i pomlatka.
Karizmu o. Dehona potrebno je širiti u župi, prostoru kretanja i djelovanja mladih. Treba pozivati druge u zajednicu.
Od HDM-a se očekuje da se u duhu karizme oca Dehona – duhu izgradnje Kraljevstva Božjeg u srcima ljudi (Adveniat Regnum Tuum) – uključuje u vjerske i društvene akcije / aktivnosti koje promiču kršćanske i moralne vrjednote u društvu.
Plodovi rada i života po načelima članova HDM-a trebaju biti, među ostalima, otvorenost, radost, požrtvovnost, spremnost, poniznost i zajedništvo.

V. USTROJ

HDM se prema potrebama može podijeliti u dvije skupine – predlaže se primjena dobnog kriterija (mlađa i starija skupina – HDM i HDM 18+). Preporučuje se mladima dolaziti na susrete svoje dobne skupine, no u slučaju spriječenosti dopušta se mogućnost dolaska i na susrete druge skupine.

HDM, uz redovite članove, treba imati duhovnika te Vijeće HDM-a koje čine voditelj, koordinator(i) i animatori (jedne ili više zajednica).